نصب و راه اندازی سیستم خورشیدی و پایدارسازی تغذیه تکرارکننده های بیسیم شرکت برق منطقه ای اصفهان