راه اندازی سیستم اسکادا و لینکهای مخابراتی جهت آنلاین سازی ایستگاههای فوق توزیع شبکه برق منطقه ای اصفهان و چهار محال و بختیاری